ZATRUCIA POWODOWANE PRZEZ PAIECZK Z RODZIMY ENTEROBACTERIACEAE

Pałeczki jelitowe (Enteiobacteriaceae) stanowią obszerną rodzinę, do której zalicza się pałeczki Gram-ujemne, nie wytwarzające przetrwalników, ruchliwe dzięki obecności rzęsek ułożonych peritrychalnie lub też nieruchome, charakteryzujące się szybką fermentacją glukozy, również w warunkach beztlenowych, z wytworzeniem kwasu i gazu lub tylko kwasu, zdolnością redukcji azotanów do azotynów i brakiem enzymu oksydazy cytochromo- wej [120], Ta ostatnia cecha pozwala na łatwe ich odróżnienie od większości innych pałeczek Gram-ujemnych występujących w żywności (Pseuclomonas, Aeromonas).

Naturalnym środowiskiem bytowania większości pałeczek Enteiobacteriaceae jest przewód pokarmowy człowieka i zwierząt. Zgodnie z klasyfikacją ustaloną przez Podkomitet Enterobacteriaceae Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Mikrobiologicznych [39] rodzinę tę dzieli się obecnie na 4 plemiona: 1) Eschericheae z rodzajami Escherichia i Shigella, 2) Salmonelleae z rodzajami Salmonella, Arizona i Citrobacter, 3) Klebsielleae z rodzajami Klebsiella, Enterobacter, Hafnia i Serratia oraz 4) Proteae z rodzajami Proteus i Providencia.

Klasyfikacja ta nie jest zresztą ostatecznie ustalona i podlega nadal dyskusjom i zmianom [83], Ścisły rozdział między poszczególnymi rodzajami rodziny Enterobacteriaceae jest trudny do przeprowadzenia ze względu na występowanie wielu form przejściowych. Toteż niektórzy autorzy proponują zastąpienie określenia „rodzaj” przez określenie „grupa”.

Z punktu widzenia higieny żywności, wśród pałeczek Enterobacteriaceae należy wyróżnić bezwzględnie chorobotwórcze, których znaczenie w wywoływaniu chorób zakaźnych przenoszonych poprzez żywność oraz zatruć pokarmowych jest bezsporne – Salmonella i Shigella, oraz pozostałe o chorobotwórczości względnej lub saprofityczne. Rola niektórych z nich w wywoływaniu zatruć pokarmowych podlega jeszcze dyskusji, jednak coraz większa

liczba zebranych obserwacji przemawia za tym, że niektóre szczepy należące do różnych rodzajów Enterobacteriaceae mogą w pewnych warunkach być przyczyną zatruć pokarmowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>