Zakażenie mięsa może być wtórne

Zakażenie mięsa może być wtórne. Między innymi, przenośnikami mogą być muchy. Hobbs i wsp. {30 b] wyizolowali ciepłooporne szczepy Cl. periringens od 100% much złapanych na terenie rzeźni. O ile szczepy z zatruć, izolowane w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, wykazywały charakterystyczne właściwości, różniące je od klasycznych szczepów powodujących zgorzel gazową i, z nielicznymi wyjątkami, należały do typów serologicznych Hobbs – o tyle szczepy Cl. perhingens, izolowane z przypadków zatruć w USA, nie przedstawiały tak jednolitej grupy.

Już w 1963 r. Hall i wsp. [22] opisali zatrucie wywołane przez szczep wrażliwy na ogrzewanie. Dalsze badania wykazały, że większość szczepów CI. periringens izolowanych w Ameryce w związku z zatruciami pokarmowymi należy do ciepłochwiej- nych [22], Szczepy amerykańskie różnią się pod tym względem od szczepów izolowanych w Europie i A.zji i wykazują znacznie większą różnorodność cech. Większość z nich nie należy do typów serologicznych Hobbs. Hauschild i Thatcher [26] wywołali zatrucie u ochotników podając im kultury szczepu wrażliwego na ogrzewanie.

Udział w zatruciach szczepów C.l. periringens wrażliwych na ogrzewanie został stwierdzony również przez innych badaczy, między innymi przez Sutton i Hobbs [75],

Zgodnie z poglądem Hall i wsp. nie ma korelacji między ciepło- opornością przetrwalników a właściwością wywoływania zatruć przez Cl. periringens. Szczepy ciepłooporne mają jedynie większe szanse przeżycia w czasie kulinarnej obróbki termicznej, która jednocześnie stwarza pomyślne warunki do późniejszego kiełkowania przetrwalników i rozwoju form wegetatywnych (wstrząs cieplny, obniżenie potencjału oks-red (rH), zniszczenie mikroflory antagonistycznej) i tym należy tłumaczyć większy udział szczepów ciepłoopornych w zatruciach. Zatrucia powodowane przez szczepy wrażliwe na ogrzewanie przeważnie są następstwem wtórnych zakażeń żywności już po ogrzewaniu i mogą wystąpić po spożyciu różnorodnych produktów, jak sałatki, krewetki, kraby itp. Najczęściej jednak są one związane ze spożywaniem zimnych dań mięsnych i drobiowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>