Wyniki leczenia operacyjnego

Wyniki leczenia chirurgicznego jąder niezstąpionych należy oceniać badaniami klinicznymi – wyniki anatomiczne, oraz badaniami seminologicznymi – wyniki czynnościowe (zakres płodności).

Anatomiczne wyniki ocenia się w kilka lat po operacji na podstawie położenia jądra w mosznie, jego wielkości, spoistości i ruchomości. O wyniku dobrym stanowią następujące kryteria: obecność jądra na dnie moszny, wielkość odpowiednia do wieku lub nieco mniejsza, prawidłowa spoistość oraz dostateczna ruchomość. Wynik operacji zależy od zmian pierwotnych gonady, jej położenia w kanale pachwinowym i od techniki operacyjnej. Wyniki dobre anatomicznie osiąga się w więcej niż 50% operowanych chorych. Według dużej zbiorczej statystyki na 5602 chorych wynik dobry osiągnięto w 74,08% (39). Kleinteich i wsp. (40) na 288 chorych dobre wyniki mieli w 54,3%. Cywes (12) na 587 chorych wynik dobry stwierdził w 60%, Mazurkiewicz (51) na 88 operowanych chłopców osiągnęła dobry wynik w 74%. Prawie wszyscy autorzy podkreślają duży odsetek pierwotnego niedorozwoju gonady (10-13%). Osiągnięte dobre wyniki anatomiczne nie świadczą o pełnej czynności plemnikotwórczej jądra i jej nie gwarantują, nawet w przypadkach wnętrostwa jednostronnego.

Parametrami oceny płodności są: ojcostwo, badania morfologiczne jądra oraz spermiogram. Ojcostwo jest parametrem niedokładnym a biopsja jądra zwykle jest trudna do uzyskania. Najprostsze i najczęściej wykonywane jest badanie nasienia u chłopców, którzy ukończyli 17 r.ż. Jednorazowe badanie spermiologiczne jest niewystarczające, tylko badania wielokrotne mogą ściślej określić płodność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>