Wstępna inkubacja

Po wstępnej inkubacji, która trwa 6-18 godzin, przesiewa się po 25 ml do dwóch butelek zawierających po 225 ml podłoża namnażającego selektywnego: w jednej jest podłoże z seleninem SF, w drugiej z czterotionianem sodowym i zielenią brylantową [21]. Według Buttiaux [23], lepsze wyniki otrzymuje się stosując czterotionian z neobiocyną, która hamuje wzrost pałeczek Pro- teus.

Równoległe stosowanie dwóch różnych podłoży namnażających daje znacznie lepsze wyniki, gdyż niektóre pałeczki Salmonella rosną lepiej w jednym, inne w drugim podłożu. Z tych podłoży namnażających po 18-24-godzinnej inkubacji dokonuje się przesiewu na stałe podłoża różnicujące. Temperatura inkubacji nigdy nie powinna być niższa od 37°C. Wielu autorów poleca wyższe temperatury inkubacji 41 °C lub 43°C, jako dodatkowy czynnik selektywny.

Opracowano bardzo wiele stałych podłoży selektywnych i różnicujących dla Salmonella [21]. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Standaryzacji (ISO) poleca podłoże z zielenią brylantową i czerwienią obojętną, a Buttiaux – podłoże DCL z dezoksycholanem, cytrynianem i laktozą, na którym rosną wszystkie Enterobacteriaceae, dając różne kolonie, co pozwala na szybką wstępną diagnozę orientacyjną. W Polsce w najszerszym użyciu jest podłoże SS, na którym rosną dobrze również Shi- gella [21],

Podejrzane kolonie wymagają dalszej identyfikacji. Pierwszym krokiem w tej identyfikacji jest ustalenie właściwości biochemicznych wyizolowanych szczepów. Tylko te szczepy, które wykazują cechy biochemiczne odpowiadające rodzajowi Salmonella (patrz str. 101), bada się dalej serologicznie. Wiele antygenów charakterystycznych dla pałeczek Salmonella można spotkać również u innych Enterobacteriaceae, a nawet u bakterii należących do innych rodzin. Opieranie się w identyfikacji wyłącznie na wła-

ściwościach serologicznych może prowadzić do błędnych wyników’. Takie „klasyczne” postępowanie wymaga dużo czasu. W razie obecności jakichkolwiek podejrzanych kolonii potwierdzenie wyniku – negatywnego lub pozytywnego – wymaga co najmniej 4-5 dni. Toteż obecnie trwają poszukiwania skróconych metod orientacyjnych, które nadawałyby się do masowych badań ruty-nowych, zwłaszcza żywności i paszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>