Salmonella u zwierząt

Wpływ masowej hodowli i tuczu na występowanie, najczęściej bezobjawowych, salmoneloz u zwierząt został bezspornie stwierdzony w wielu krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii Anderson stwierdził Salmonella w kale 0,6% cieląt w fermach indywidualnych. Po przetrzymaniu ich przez kilka dni w fermie zbiorczej nosicieli było już 36%. Cielęta zakażają się głównie przez wzajemne lizanie.

W USA, gdzie od lat prowadzi się masową hodowlę drobiu w dużych fermach, drób i produkty drobiowe, a także jaja, stanowią główne źródło salmoneli i najczęstszą przyczynę zatruć ludzi [50].

W Polsce nosicielstwo pałeczek Salmonella u zwierząt rzeźnych i drobiu nie jest tak szeroko rozpowszechnione [20, 100]. Wyjątek stanowią kaczki. Natomiast bardzo często stwierdza się wtórne zakażenia przetworów mięsnych. Buczowski i wsp. [20] stwierdzili obecność pałeczek Salmonella w 11,5% prób kiełbas suro-wych, wędzonych, w 11,4% mięsnych wyrobów garmażeryjnych, w około 8% wędzonek, wyrobów wędliniarskich, około 7% kiełbas parzonych i około 5% prób mięsa mielonego.

Proces technologiczny uboju i obróbki tuszek drobiowych również sprzyja zakażeniom wtórnym, zwłaszcza jeśli stosuje się chłodzenie ich w basenach z wodą z lodem. W badaniach Bu- czowskiego i wsp. przyżyciowo nosicielstwo Salmonella stwierdzono u 5,5% kaczek – tuszki bezpośrednio po uboju były zakażone, przeważnie na powierzchni, w 20,3%. Po przetrzymaniu ich przez 3 miesiące w chłodni zakażenie było już 100%: w 86% tuszek stwierdzono Salmonella na powierzchni, w 46% w mięśniach piersiowych. Zakażenia wtórne tuszek kaczek w czasie chłodzenia stwierdził również Patterson [112],

Jeśli chodzi o typy serologiczne, które odgrywają największą rolę w zatruciach pokarmowych i salmonelozach odzwierzęcych ludzi, to na całym świecie pierwsze miejsce zajmuje pałeczka duru mysiego, Salmonella typhimurium. Jest ona również najszerzej rozpowszechniona wśród większości zwierząt, nie tylko gry-zoni, ale także świń, cieląt, drobiu. W Wielkiej Brytanii, gdzie systematyczną rejestrację wszystkich przypadków salmoneloz i izolowanych szczepów rozpoczęto w 1940 r., ten typ serologiczny występuje stale na pierwszym miejscu, choć obecnie od ponad 20 lat stwierdza się stopniowo zmniejszanie się jego udziału w zatruciach, co wiąże się z rozprzestrzenianiem się nowych seroty- pów Salmonella.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>