Salmonella a nawozy

Salmonella znajdują się często w cząstkach nawozu zanieczyszczających skórę zwierząt, co stwarza niebezpieczeństwo wtórnych zakażeń mięsa przy rozbiorze. Przeciwdziałać im może właściwa przedubojowa toaleta zwierząt.

Obok ścisłego przestrzegania higieny w rzeźniach i przetwórniach nie mniej ważne jest właściwe ustawienie procesu produkcyjnego. Na przykład chłodzenie tuszek drobiu w basenach powinno być zastąpione chłodzeniem w przepływie na zasadzie prze- ciwprądu. W rzeźniach świń należy dążyć do likwidacji parzel- ników, które często są miejscem zakażania tusz. Trawińska kilkakrotnie wyizolowała Salmonella z wody parzelnika [137 a].

Szczególnej uwagi wymaga czynność patroszenia tusz, a także usuwania treści przewodu pokarmowego, płukania jelit i żołądków. Częstym źródłem wtórnych zakażeń mięsa i przetworów mięsnych mogą być ludzie-nosiciele, zatrudnieni w produkcji. W Polsce wszystkich pracowników przemysłu spożywczego i handlu oraz żywienia zbiorowego obowiązują okresowe badania na nosicielstwo Salmonella i Shigella, co przyczyniło się z pewnością do wychwycenia wielu nosicieli. Nie należy się jednak łudzić, że badania te stanowią dostateczne zabezpieczenie. Badania ze względów technicznych nie mogą być przeprowadzane często, nie zawsze też pozwalają na wykrycie nosicieli, gdyż wydalanie pałeczek z kałem może być okresowe. Ponadto, u pracowników przetwórni, na przykład zatrudnionych przy płukaniu jelit [43], może dojść między badaniami do bezobjawowego lub poronnego przypadku salmonelozy, który łatwo uchodzi uwadze. Kontrola przeprowadzona niedawno przez Goliszewskiego, Meuszyńskiego i Terecką [63] w jednej z rzeźni wykazała między innymi około 6% nasicieli wśród zatrudnionych pracowników, mimo że z pewnością mieli oni aktualne karty zdrowia. Konieczne jest szkolenie pracowników w zakresie higieny i stała kontrola jej przestrzegania. Zdaniem większości epidemiologów zachodnioeuropejskich kontrola przestrzegania higieny przez pracowników daje lepsze wyniki niż kosztowne, a dość zawodne, przeprowadzanie okreso-

wych rutynowych badań na nosicielstwo. Jest to sprawa dyskusyjna. Często źródłem zakażenia przetworów mięsnych bywają osłonki naturalne (jelita, pęcherze). W Polsce kilka lat temu zakażone salmonelami pęcherze moczowe świń, użyte jako osłonki do salcesonów, stały się przyczyną ognisk zatruć na terenie kilku województw. Badania przeprowadzone w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach wykazały, że pęcherze moczowe świń często zawie-rają Salmonella. W czasie moczenia pęcherzy może dojść do wtórnego zakażenia całej partii surowca. Skuteczną metodą dezynfekcji pęcherzy i innych osłonek ma być, zgodnie z wynikami doświadczeń przeprowadzonych w I. W., moczenie w 10% roztworze kwasu octowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>