Rola typhimurium na przestrzeni ostatnich lat

W latach 1960-64 był on przyczyną 67% salmoneloz, w 1968 r. – 41%. W USA w 1970 r. [44] typ S. typhimurium stanowił 24,4% wśród szczepów izolowanych od ludzi. Następne miejsce zajmowała S. enteritidis. W Czechosłowacji [97] 6 serotypów: S. typhi- muiium, enteritidis, anatum, deiby, bareilly i heidelberg stanowiło 80% szczepów izolowanych z salmoneloz ludzi, choć ogólnie do roku 1968 zarejestrowano w tym kraju 134 różne serotypy.

W Polsce do roku 1961 również większość przypadków była powodowana przez S. typhimurium. Od 1962 r. na czoło wysunął się typ S. enteritidis [7]. Przypadki salmonelozy wywoływane przez ten serotyp, szerzące się głównie wśród dzieci w szpitalach i domach dziecka, nosiły jednak cechy zakażeń wewnątrzszpi- talnych lub wewnątrzzakładowych i, jak wykazały dochodzenia epidemiologiczne, w większości przypadków nie miały swego źródła w żywności [95], Z serotypów odgrywających rolę w zatruciach ludzi w Polsce należy ponadto wymienić: S. derby, newport, dublin, choleraesuis var. Kunzendorf, anatum. Inne typy spotyka się sporadycznie.

Z produktów, które najczęściej są przyczyną zatruć powodowanych przez Salmonella, na pierwszym miejscu należy wymienić mięso i przetwory mięsne. W dochodzeniach epidemiologicznych przeprowadzonych w Anglii i Walii w latach 1949-63, w 733 przypadkach zatruć tymi pałeczkami, gdzie udało się zidentyfikować produkt, który spowodował zatrucie – w 210 przypadkach chodziło o mięso, najczęściej w postaci półproduktów lub gotowych potraw (177 przypadków). W Holandii najczęstsze są zatrucia surowym lub niedostatecznie usmażonym mięsem mielonym, zwłaszcza befsztykiem tatarskim z mięsa końskiego. Badania mięsa mielonego w sklepach, przeprowadzane przez kilka lat przez Guinee, Kam- pelmachera i Schothorsta [65], wykazały częstą obecność pałeczek Salmonella. Zatrucia tatarem zdarzają się i u nas [139],

W USA najczęstszą przyczyną zatruć są produkty drobiowe, szczególnie mięso indyków. Bryan i wsp. [19] stwierdzili obecność salmoneli na powierzchni 12% patroszonych, mrożonych tuszek indyków, a aż 27% wyrobów gotowych zawierało te pałeczki. Był to rezultat wtórnych zakażeń w przetwórni, gdyż pałeczki Salmonella stwierdzono w 24% wymazów pobranych ze sprzętu, powierzchni roboczych, rękawic oraz rąk pracowników.

Nie tylko drób domowy, ale także inne ptaki: gołębie [117, 118], mewy [13], wróble [2] mogą być nosicielami i siewcami pałeczek Salmonella i przyczyniać się do zakażenia nimi surowców żywnościowych i pasz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>