Rola nerek w detoksykacji

Jednak główną rolę w detoksykacji enterotoksyny należy przypisać nerkom. Morris i wsp. [76], w pół godziny po podaniu małpom znakowanej enterotoksyny, stwierdzili V3 dawki w części korowej nerek. W doświadczeniach Rapoporta i wsp. [85] podwiązanie obu tętnic nerkowych znacznie silniej zwalniało proces usu-

wania znakowanej enterotoksyny niż zablokowanie układu sia teczkowo-śródbłonkowego. Norman i wsp. [80], po dożylnym wstrzyknięciu enterotoksyny znakowanej fluoresc.einą, po 15 sekundach znaleźli 75% wprowadzonej dawki w kanalikach krętych nerek i wykazali, że gromadzi się tam ona drogą filtracji kłębuszkowej i ponownej resorpcji. Znakowana enterotoksyna była widoczna jako wyraźna warstwa fluoryzująca, pojawiająca się na powierzchni komórek od strony światła kanalika, już w 15 sekund od chwili wprowadzenia do krwi. Po 15 minutach można było zaobserwować stopniowanie fluorescencji ■- najsilniejszą w obrębie rąbka szczoteczkowatego, najsłabszą u podstawy komórek.

Enterotoksyna szybko znikała z nerek. Po 8 godzinach nie stwierdzano już jej obecności. Jak wykazał Norman [79], ulega ona degradacji w kanalikach krętych. W 2 godziny po zastrzyku aktywna immunologicznie enterotoksyna w nerkach stanowiła u szczurów już tylko 40% ilości początkowej, u małp tylko 17%. Dłużej stwierdzano jej metabolity fluoryzujące, ale nie dające swoistej reakcji precypitacji. Rozkład enterotoksyny w nerce ilustruje rycina 9. Zgodnie z poglądem Normana czynną rolę w degradacji enterotoksyny odgrywają katepsyny, zawarte w lizoso- mach komórek nerkowych.

U zwierząt poprzednio uodpornionych, względnie u zwierząt, którym przed wprowadzeniem enterotoksyny wstrzyknięto swoistą surowicę, znikanie enterotoksyny z krwi jest wolniejsze. Lecznicze wprowadzenie surowicy powoduje ponowne pojawienie się znakowanej enterotoksyny we krwi obwodowej. Wskazuje to, że jej powinowactwo do przeciwciała jest większe niż do tkanki, z którą się wiąże w ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>