Produkty roślinne także mogą zawierać Salmonellę

Początkowo w badaniach zwracano uwagę jedynie na produkty pochodzenia zwierzęcego. Okazało się jednak, że produkty roślinne także mogą zawierać Salmonella, jako wynik zakażeń wtórnych, spowodowanych niską higieną produkcji. Spoon [129] stwierdził je w mączce kokosowej z Cejlonu. Mączka z tych orzechów, użyta jako nadzienie do ciastek, była przyczyną zatruć po-karmowych w Wielkiej Brytanii. Thomson [135] stwierdził, że mączka kokosowa rozcieńczona wodą stanowi doskonałe podłoże dla rozwoju Salmonella.

Salmonella w importowanej żywności i paszy to poważny problem w krajach Europy Zachodniej, gdyż 6 państw Wspólnego Rynku (nie włączając w to Wielkiej Brytanii) corocznie importuje 25 milionów ton tych produktów.

Ze względu na odczuwany na całym świecie deficyt białka, nie sposób niszczyć produkty zawierające niewielkie ilości pałeczek Salmonella. Muszą natomiast być opracowane metody takiego ich unieszkodliwiania, aby nie zagrażały zdrowiu ludzi i zwierząt i nie były rozsiewane w środowisku. Ważny moment stanowi stała praca nad podniesieniem higieny produkcji .żywności i pasz w krajach rozwijających się. Te usiłowania mają jednak charakter długofalowy i rezultat nie może być szybko osiągnięty.

Na razie więc państwa importujące muszą zabezpieczać się we własnym zakresie. Dania wprowadziła obowiązkową powtórną pasteryzację wszystkich dodatków do pasz pochodzenia zwierzęcego, zarówno importowanych, jak i własnej produkcji. Dało to dobre wyniki, gdyż jak ostatnio stwierdzili Shovgaard i Nielson [125], tylko w 0,3% mączek mięsnych w Danii stwierdzono obecność Salmonella (w Wielkiej Brytanii w 23%) i jednocześnie stwierdzono znaczny spadek nosicielstwa tych pałeczek u świń (do 3-4%).

Wszyscy epidemiolodzy podkreślają potrzebę rutynowego badania żywności i pasz w kierunku Salmonella przed dopuszczeniem ich do obrotu [23, 81, 140]. W Polsce, w związku z ograniczonym importem pasz treściwych, a także żywności, zagadnienie to nie ma jeszcze takiej wagi. Jednak należy liczyć się ze stopniowym zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że coraz szersze stosowanie masowej hodowli zwierząt, zwłaszcza drobiu i świń, i gromadzenie zwierząt w tuczarniach-gigantach, będzie sprzyjać ich wzajemnemu zakażaniu się. Import pasz także będzie wzrastać wraz ze wzrostem hodowli. Trzeba podkreślić, że mączki mięsne produkcji krajowej również mogą zawierać Salmonella. Dziadek i wsp. [34] stwierdzili je w 3,7% zbadanych prób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>