PODSUMOWANIE

W 1983 roku Hócht (30) ogłosił wyniki leczenia wnętrostwa syntetycznym hor-monem- luliberyną (LH-RH), gonadotropiną łożyskową oraz operacją. Jako parametry oceny płodności przyjmował liczbę spermatogonii w 50 przekrojach oraz średnicę kanalików plemnikotwórczych. Badania wykonał u 13 chorych leczonych luliberyną (LH-RH), u 14 leczonych gonadotropiną łożyskową oraz u 10 leczonych chirurgicznie. Wszyscy chłopcy byli w podobnym wieku. Wyniki osiągnięte trzema sposobami leczenia nie -wykazały znamiennych różnic. Jako najdogodniejsze dla dziecka autor uważa leczenie syntetycznym hormonem – luliberyną (LH-RH). Leczenie gonadotropiną łożyskową daje te same wyniki, lecz naraża chłopca na wielokrotne wstrzyknięcia i objawy wczesnego dojrzewania. Leczenie chirurgiczne ze względu na ewentualne trudności operacyjne i możliwości jatro- gennych uszkodzeń jądra należy zachować dla chłopców, u których leczenie hormonalne nie dało wyników. Pogląd Hochta (30) popiera Hadziselimovic (26).

Porównując wyniki leczenia wnętrostwa w aspekcie płodności Knorr (1977), Richter i wsp. (1976), Mengel i Heclcer (1977) uważają, że hormonoterapią i operacją osiąga się bardzo zbliżone liczby. Job i wsp. (35), Cywes (12), Canlorbe i wsp. (9) jako pierwsze zalecają leczenie hormonalne, rezerwując operację dla przypadków opornych. Globalne wyniki leczenia wszelkich form wnętrostwa Bierich (7), Knorr oraz Richter i wsp. (1976) oceniają bardzo pesymistycznie, oczekując pewnej poprawy po leczeniu hormonalnym lub operacyjnym przeprowadzonym w 2 r.ż.

Jądro niezstąpione jest etiopatogenetycznie bardzo skomplikowaną i anatomicznie niejednolitą wadą rozwojową. Wiele problemów biologicznych, przede wszystkim hormonalnych, sięga okresu zarodkowego i pozostaje nadal nie rozwiązanych. Obecnie stosowane bardzo ograniczone możliwości terapeutyczne dają wyniki niepewne i niezadowalające. Należy oczekiwać, że AV miarę dalszych badań nad patogenezą jądra niezstąpionego będzie można zastosować bardziej precyzyjne metody terapeutyczne i osiągnąć lepsze wyniki leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>