Opierając się na statystyce Davida

Opierając się na statystyce Davida i wsp. (13) oraz na szczegółowych badaniach Richtera i wsp. (1976) można powiedzieć, że w aspekcie płodności:

-1) wnętrostwo jednostronne leczone gonadotropiną rokuje lepiej niż obustronne, 2) najlepsze wyniki płodności osiąga się leczeniem hormonalnym jąder nie- zstąpionych, które zareagowały na leczenie gonadotropiną łożyskową,

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE

W 1983 roku Hócht (30) ogłosił wyniki leczenia wnętrostwa syntetycznym hor-monem- luliberyną (LH-RH), gonadotropiną łożyskową oraz operacją. Jako parametry oceny płodności przyjmował liczbę spermatogonii w 50 przekrojach oraz średnicę kanalików plemnikotwórczych. Badania wykonał u 13 chorych leczonych luliberyną (LH-RH), u 14 leczonych gonadotropiną łożyskową oraz u 10 leczonych chirurgicznie. Wszyscy chłopcy byli w podobnym wieku. Wyniki osiągnięte trzema sposobami leczenia nie -wykazały znamiennych różnic. Jako najdogodniejsze dla dziecka autor uważa leczenie syntetycznym hormonem – luliberyną (LH-RH). Leczenie gonadotropiną łożyskową daje te same wyniki, lecz naraża chłopca na wielokrotne wstrzyknięcia i objawy wczesnego dojrzewania. Leczenie chirurgiczne ze względu na ewentualne trudności operacyjne i możliwości jatro- gennych uszkodzeń jądra należy zachować dla chłopców, u których leczenie hormonalne nie dało wyników. Pogląd Hochta (30) popiera Hadziselimovic (26).

Porów...

Czytaj więcej

LECZENIE CHIRURGICZNE DZIECI OBOJNACZYCH

Chirurgiczne postępowanie u dziecka obojnaczego ma na celu pomoc w ustaleniu rozpoznania oraz w razie potrzeby usunięcie gonad i przewodów płciowych przeciwnej pici niż ta, która została ustalona przez zespół specjalistów. Wiele z tych dzieci wymaga rekonstrukcji narządów płciowych, tak aby ich wygląd nie odbiegał od

wyglądu dzieci prawidłowo zbudowanych i aby w przyszłości mogły one podjąć normalne życie płciowe jako kobiety lub mężczyźni. Do zabiegowych metod diagnostycznych u dzieci obojnaczych należą badania endoskopowe, próbne otwarcie jamy brzusznej i kontrola kanału pachwinowego.

Czytaj więcej

POWIKŁANIA I NASTĘPSTWA WNĘTROSTWA

Jednocześnie z wnętrostwem często spotyka się u chłopców przepuklinę pachwinową. Przepuklina grozi uwiężnięciem oraz wyklucza zejście jądra do moszny, jest więc wskazaniem do wczesnego zabiegu chirurgicznego. Według statystyki zbiorczej Kleinteicha (39) na 16408 przypadków wnętrostwa obecność przepukliny stwierdzono w 7794 przypadkach, tj. 47,5%.

Czytaj więcej

Po dostatecznym wydłużeniu powrózka nasiennego

-7 wykonanych operacji w 5 przypadkach mieli zanik jądra. Autorzy postępowania Fowler i Stephens, na 12 operowanych mieli 4 niepowodzenia (27). Zaleca się przed przecięciem naczyń wykonać ich czasowe zaciśnięcie z obserwacją zakresu niedo-krwienia. Gibbons i wsp. (21) na 17 wykonanych operacji w 5 przypadkach mieli niepowodzenia. Mimo to uważają, że wyniki można poprawić techniką operacyjną. W ostatnich latach pojawiają się propozycje, aby w celu sprowadzenia jąder bardzo wysoko położonych przecinać ich naczynia jądrowe, zespalając je następnie z naczyniami nabrzusznymi dolnymi – autotransplantacja jądra (24, 61, 66). Badania doświadczalne na szczurach i psach wykazały, że jądra nie tylko nie zanikają, ale także zachowują sprawność komórek śródmiąższowych jądra (Leydiga) i komórek podporowych (Sertolego) (23, 36). Mc Mahoń i wsp. (52) u 6 chłopców w wieku 3-14 lat wykonali autotransplantację 8 jąder, 2 uległy zanikowi, a w 6 wynik był dobry. W jednym przypadku biopsja wykonana w 9 miesiącu po operacji wykazała poprawę obrazu komórkowego jądra. Postępowanie operacyjne w przypadkach obustronnie niewyczuwalnych jąder w celu zapewnienia czynności plemnikotwórczej i hormonalnej wymaga dużej rozwagi. Powinna być brana pod uwagę możliwość zezłośliwienia gonady w późniejszym wieku.

Po do...

Czytaj więcej