Opisane obserwacje Waxmana

Opisane obserwacje Waxmana (1976), Dormana i wsp. (17) oraz Batata i wsp. (3) wykazały, że komórki „carcinoma in situ” występują wśród zmienionych zanikowo kanalików i wobec rozrostu tkanki śródmiąższowej. Zmiany te, występujące często w jądrach niezstąpionych, stwarzają prawdopodobnie warunki do powstania nowotworu. Podczas operacji wnętrostwa nieuzasadnione jest usuwanie małego i wiotkiego jądra z obawy przed zmianami nowotworowymi. Jądro takie sprowadzone do moszny zmienia swój układ chłonny w ten sposób, że przerzuty powstałego nowotworu występują w węzłach pachwinowych i są łatwo spostrzegalne. Kontrolne badania sprowadzonego jądra i węzłów pachwinowych ułatwiają wczesne wykrycie zmian chorobowych. Inne stanowisko należy przyjąć, gdy chłopiec z wnętrostwem osiągnął wiek dojrzewania. Usunięcie niezstąpionego jądra jest dozwolone, utraciło już ono bowiem swą czynność plemnikotwórczą, a możliwość powstania nowotworu jest duża. Kosmetykę moszny po operacji można wyrównać protezą. Wszyscy chłopcy po hormonalnym lub operacyjnym leczeniu wnętrostwa powinni być przez wiele lat pod opieką chirurga, zwłaszcza w okresie od 25 do 35 r.ż.

Niepłodność jest głównym i bardzo poważnym powikłaniem jedno- i obustronnego wnętrostwa. Powstaje wskutek osłabionej spermatogenezy wywołanej – jak wykazały badania morfologiczne Hedingera (28), Heckera i Hienza (1967) oraz Hadziseli- movica (25) – zmianami zanikowymi kanalików plemnikotwórczych i rozrostem tkanki śródmiąższowej jądra. Zmiany w kanalikach i tkance śródmiąższowej są wynikiem przebywania jądra w nieflzjologicznych warunkach wyższej temperatury otoczenia (niepłodność wtórna).

Bierich (7), Richter i wsp. (1976) oraz Knorr (1977) są zdania, że o niepłodności w przypadkach wnętrostwa stanowią także mniej lub bardziej zaawansowane uszkodzenia genetyczne i dysgenezja jąder (niepłodność pierwotna).

Postępowanie lecznicze w przypadkach wnętrostwa prawdziwego będzie polegało na zapobieganiu niepłodności przez stworzenie dla jądra, w odpowiednim czasie, optymalnych warunków do rozwoju komórek plemnikotwórczych. Warunki takie można osiągnąć sprowadzeniem jądra do moszny. Sprowadzenie jądra w warunki fizjologiczne nie ma wpływu na pierwotne uszkodzenie i dysgenezję jądra. Jądro niezstąpione, które po leczeniu gonadotropiną łożyskową zeszło do moszny, może wykazać w różnym stopniu ograniczoną płodność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>