Category Medycyna

MECHANIZM ZATRUĆ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Mechanizm zatruć Cl. periringens długi czas pozostawał niewyjaśniony. Z badań angielskich, przede wszystkim Hobbs, wynikało, że jest to zatrucie typu zakaźnego, uwarunkowane pobraniem wraz z żywnością dużych ilości żywych komórek. Natomiast Nygren [56] postawił hipotezę roli lecytynazy w tym zatruciu. Zgodnie z jego poglądem, w żywności zawierającej lecytyny, pod wpływem lecytynazy, powstaje fosforocholina, która działa na perystaltykę jelit, powodując biegunkę. Hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia w dalszych doświadczeniach. Między innymi Canada i Strong oraz Hauschild [27 a], w doświadczeniach wykonanych na myszach, małpach i jagniętach, nie mogli potwierdzić wyników Nygrena. Dopiero w ostatnich latach badania amerykańskie Duncan i Strong i wsp. oraz Hauschild i wsp. [14, 15, 16, 27] rzuciły nowe światło na mechanizm powstawania tych zatruć.

Czytaj więcej

Podział Salmonella

Podział Salmonella opiera się na podstawach serologicznych, wykorzystując ich złożoną budowę antygenową. Podobnie jak w przypadku Escherichia, w podziale na grupy w obrębie rodzaju Salmonella bierze się pod uwagę skład antygenów somatycznych O, które u Salmonella z reguły tworzą zespół złożony z kilku antygenów cząstkowych. Oznacza się je obecnie cyframi arabskimi (dawniej rzymskimi). Podstawą dalszego podziału w obrębie grupy są antygeny rzęskowe H. U Salmonella mogą one u jednego serotypu występować w dwóch odmiennych fazach. Antygeny H, podobnie jak antygeny O, mają często budowę złożoną. Poszczególne antygeny cząstkowe oznacza się w fazie I małymi literami alfabetu, w fazie II małymi literami bądź cyframi arabskimi.

Czytaj więcej

ROLA INNYCH DROBNOUSTROJÓW PRZETRWALNIKUJĄCYCH W ZATRUCIACH

Duncan [30 c] opisała zatrucie zapiekanką z mięsa i ziemniaków, w której stwierdzono silny wzrost Cl. biiermentans. Drobnoustrój ten często spotyka się w żywności. Ze względu na małą cie- płooporność nie przeżywa on na ogól termicznych procesów kulinarnych. Wzrost tego drobnoustroju odbywa się w warunkach ściśle beztlenowych. Zespól takich warunków może powstać w wewnętrznych warstwach niektórych potraw.

Czytaj więcej

Próbówki a ich prawidłowe użycie

Posiane probówki inkubuje się w temp. 37°C przez 24-48 godzin. Gronkowce koagulazododatnie, rosnąc w tym podłożu powodują jego sczernienie lub wytrącenie czarnego osadu. Wynik ten wymaga potwierdzenia, gdyż niektóre inne drobnoustroje (przede wszystkim enterokoki) również rosną na tym podłożu i powodują jego ściemnienie. Dlatego obecność gronkowców należy potwierdzić przez przesiew materiału, pobranego najlepiej z dna probówki, na podłoże Baird-Parkera.

Czytaj więcej

Enzymy wytwarzane przez gronkowce

Z innych enzymów wytwarzanych przez gronkowce chorobotwórcze należy wymienić fosfatazę – enzym rozbijający połączenia organiczne z kwasem fosforowym. Większość szczepów koa- gulazoujemnych nie wytwarza tego enzymu. Występuje on natomiast, poza nielicznymi wyjątkami, u szczepów chorobotwórczych.

Gronkowce chorobotwórcze produkują również dezoksyrybo- nukleazę. Cecha ta, zgodnie z poglądami większości autorów, jest bardzo ściśle związana z chorobotwórczością [62].

Z inn...

Czytaj więcej