Category Medycyna

POWIKŁANIA I NASTĘPSTWA WNĘTROSTWA

Jednocześnie z wnętrostwem często spotyka się u chłopców przepuklinę pachwinową. Przepuklina grozi uwiężnięciem oraz wyklucza zejście jądra do moszny, jest więc wskazaniem do wczesnego zabiegu chirurgicznego. Według statystyki zbiorczej Kleinteicha (39) na 16408 przypadków wnętrostwa obecność przepukliny stwierdzono w 7794 przypadkach, tj. 47,5%.

Czytaj więcej

Po dostatecznym wydłużeniu powrózka nasiennego

-7 wykonanych operacji w 5 przypadkach mieli zanik jądra. Autorzy postępowania Fowler i Stephens, na 12 operowanych mieli 4 niepowodzenia (27). Zaleca się przed przecięciem naczyń wykonać ich czasowe zaciśnięcie z obserwacją zakresu niedo-krwienia. Gibbons i wsp. (21) na 17 wykonanych operacji w 5 przypadkach mieli niepowodzenia. Mimo to uważają, że wyniki można poprawić techniką operacyjną. W ostatnich latach pojawiają się propozycje, aby w celu sprowadzenia jąder bardzo wysoko położonych przecinać ich naczynia jądrowe, zespalając je następnie z naczyniami nabrzusznymi dolnymi – autotransplantacja jądra (24, 61, 66). Badania doświadczalne na szczurach i psach wykazały, że jądra nie tylko nie zanikają, ale także zachowują sprawność komórek śródmiąższowych jądra (Leydiga) i komórek podporowych (Sertolego) (23, 36). Mc Mahoń i wsp. (52) u 6 chłopców w wieku 3-14 lat wykonali autotransplantację 8 jąder, 2 uległy zanikowi, a w 6 wynik był dobry. W jednym przypadku biopsja wykonana w 9 miesiącu po operacji wykazała poprawę obrazu komórkowego jądra. Postępowanie operacyjne w przypadkach obustronnie niewyczuwalnych jąder w celu zapewnienia czynności plemnikotwórczej i hormonalnej wymaga dużej rozwagi. Powinna być brana pod uwagę możliwość zezłośliwienia gonady w późniejszym wieku.

Po do...

Czytaj więcej

Międzynarodowa komisja WHO

Międzynarodowa komisja WHO w 1976 r. zaleciła następujący schemat podawania gonadotropiny łożyskowej: Wiek chorego Gonadotropina Częstość i okres podawania. Wyniki leczenia hormonalnego ocenia się według dwóch parametrów: 1) zejścia jądra do moszny i 2) uzyskania płodności.

Ażeby ocena była możliwie ścisła, konieczny jest odpowiedni dobór chorych, a mia-nowicie powinno być właściwe rozpoznanie wnętrostwa prawdziwego z wyłączeniem jąder wędrujących i leczenie hormonalne musi być stosowane po raz pierwszy, bez uprzednich prób leczenia. Właściwą ocenę wyników leczenia gonadotropiną łożyskową według Kleinteicha (39) można uzyskać w 3-6 miesięcy po ukończonym leczeniu. Można wtedy znaleźć następujący stan miejscowy:

Czytaj więcej

Żeńskie narządy płciowe zewnętrzne

Przyczyną jest brak androgennego receptora oraz nieprawidłowy metabolizm testosteronu w tkankach rozwijającego się krocza. Zespól ten został opisany po raz pierwszy przez Morrisa (1953). W piśmiennictwie jest znany jako zespół braku wra-żliwości na androgeny albo zespół feminizujących jąder.

Zespól ten rzadko jest rozpoznawany u małego dziecka, gdyż są to prawidłowo zbudowane i rozwijające się dziewczynki, które zgłaszają się po raz pierwszy do lekarza z powodu pierwotnego braku miesiączki.

Czytaj więcej

Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej

Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej wykonuje się w przypadkach podejrzenia obojnactwa prawdziwego, mieszanej dysgenezji gonad, obojnactwa rzekomego męskiego z obojnaczymi zewnętrznymi narządami płciowymi i obustronnym wnętrostwem brzusznym.

Laparotomię wykonuje się z półkolistego cięcia skórnego Pfannenstiela ponad spojeniem łonowym. Jamę otrzewnej otwiera się po pionowym nacięciu torebki

Czytaj więcej