Histologicznie nowotwory jąder

Poważnym następstwem wnętrostwa są nowotwory. Występują one w jądrach •niezstąpionych 30-50 razy częściej niż w jądrach, które samoistnie zeszły do moszny. U niemowląt i chłopców do 14 lat spotykane są rzadko. Częstość występowania no-wotworów narasta z wiekiem, i osiąga swój szczyt ok. 25-35 r.ż. Im jądro znajduje się wyżej w kanale pachwinowym, tym większa jest możliwość zezłośliwienia. Jądra śród brzuszne ulegają przemianie nowotworowej 4 razy częściej niż jądra kanałowe (14). Opisywane są zmiany nowotworowe jąder mosznowych nawet wówczas, gdy sąsiednie jądro niezstąpione zmian nie wykazuje. W statystyce Granta i Gehringa

(1974) na 29 przypadków nowotworu jądra niezstąpionego 7 dotyczyło jądra moszno-wego. Sprowadzenie jądra do moszny nie wpływa na czas i częstość powstawania nowotworu. Altman i Malament (1967) oraz Kapłan i Roswit (1950) opisali nowotwory w obu jądrach sprowadzonych do moszny. Zmiany powstawały w różnym czasie, a budowa morfologiczna jąder była różna.

Histologicznie nowotwory jąder niezstąpionych są podobno do tych, które spotyka się w jądrach mosznowych u dorosłych: nasieniaki, raki zarodkowe, potworniaki dojrzałe i złośliwe oraz nowotwory o budowie mieszanej. Waxman 1976 r. u chłopca 19-letniego podczas operacji wnętrostwa wykonał biopsję jądra niezstąpionego. Biopsja wykazała komórki o cechach nowotworowych. Komórki te występowały pojedynczo i w grupach, leżały w ścianie kanalików i w ich świetle. Tę formę nowotworu nazwano „carcinoma in silu”. Krabbeiwsp. (43) wykonali biopsję jąder u 50 mężczyzn, którzy przed kilku laty przebyli operację wnętrostwa. U 4 z nich znaleziono „carcinoma in situ”, a u jednego z nich dodatkowo guzek o budowie potworniaka i pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac tumor). Nie wiadomo, czy i kiedy zmiany typu „carcinoma in situ” przechodzą w formę kliniczną nowotworu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>