Dawka toksyczna dla dorosłego mężczyzny

Średnią dawkę toksyczną dla dorosłego mężczyzny, na podstawie prób przeprowadzonych w USA na ochotnikach, ustalono na 10-15 ¡jg- Odpowiada to 0,2 (xg/kg i wskazuje na znacznie wyższą wrażliwości ludzi na tę toksynę. Bergdoll [5 b] na podstawie własnych długoletnich obserwacji stwierdza, że u osób wrażliwych zatrucie może nastąpić nawet po spożyciu dawki 0,5-1 ¡.tg. Dolman i wsp. już w 1936 r. wykazali, że enterotoksyna gronkow- cowa ma właściwości antygenu. Dolman oraz Dack i wsp. przeprowadzali próby uodporniania ochotników. Uzyskana odporność była krótkotrwała.

Już w czasie tych pierwszych doświadczeń stwierdzono różnice antygenowe między enterotoksynami wytwarzanymi przez różne Skład aminokwasowy poszczególnych enterotoksyn gronkowcowych w g/100 g białka (wg Bergdolla)szczepy gronkowców. Uzyskanie nawet dużej tolerancji na podawane doustnie przesącze z hodowli jednego szczepu mogło nie zabezpieczać ochotników przed toksycznym działaniem przesączu z hodowli innego szczepu.

W 1958 r. Casman [18], stosując uodpornienie królików częściowo oczyszczonymi preparatami enterotoksyn wytwarzanych przez szczepy S6 i 196 E, po dodatkowym wysyceniu tak otrzymanych surowic za pomocą szczepów gronkowców nie wytwarzających enterotoksyn, otrzymał swoiste surowice monowalentne przeciw enterotoksynie wytwarzanej przez użyte do uodpornienia szczepy S6 i 196 E. Każdy z nich dawał reakcję krzyżową z surowicą przeciw enterotoksynie drugiego szczepu, jednak szczep S6 dawał znacznie silniejszą linię precypitacji z surowicą homologiczną. Również szczep 243 wyizolowany z żywności, która spowodowała zatrucie, dawał linię precypitacji z surowicą anty-S6, nie dawał natomiast precypitacji z surowicą anty-196 E.

Na podstawie tych wyników Casman doszedł do wniosku, że szczep S6 wytwarza dwie różne antygenowo enterotoksyny: jedną analogiczną do enterotoksyny wytwarzanej przez szczep 196 E, drugą – przez szczep 243.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>