Co zrobić przed użyciem osocza

Przed użyciem osocze rozcieńcza się 0,85% roztworem chlorku sodowego w stosunku 1 : 5 i rozlewa do probówek po 0,5 ml. Do poszczególnych probówek dodaje się po około 0,1 ml 18-24-go- dzinnej hodowli bulionowej badanego szczepu, miesza się przez wstrząśnięcie i wstawia na 6 godzin do łaźni wodnej lub cieplarki

o temp. 37°C. Wynik obserwuje się co godzinę. Przy każdej serii oznaczeń poleca się nastawić dwie probówki kontrolne: jedną z dodatkiem hodowli znanego koagulazo-dodatniego szczepu gron- kowca, drugą z samą plazmą.

W razie wytwarzania koagulazy przez badany szczep, plazma ulega ścięciu. Dodatni wynik próby na koagulazę wystarcza do zaliczenia badanego szczepu gronkowca do gatunku Staphylococcus aureus.

W razie ujemnego jej wyniku, jeśli mamy poważne przesłanki do przypuszczeń co do chorobotwórczej roli badanego szczepu, należy przeprowadzić jeszcze dodatkowe próby dla oznaczenia jego właściwości enzymatycznych i chorobotwórczych, wymienionych poprzednio (p. str. 63-64).

W rutynowych badaniach produktów żywnościowych tylko wy-jątkowo oznaczamy enterotoksyczność badanych szczepów. Natomiast, jeśli chodzi o żywność podejrzaną o wywołanie zatrucia, to stwierdzenie, że wyizolowane szczepy mają zdolność wytwarzania enterotoksyny jest potwierdzeniem, że zatrucie pokarmowe zostało spowodowane przez enterotoksynę gronkowcową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>