Badania na zasadzie immunofluorescencji

Większość proponowanych metod oparta jest na zasadzie swoistej immunofluorescencji. Przygotowanie surowic znakowanych fluoresceiną podali Georgala i Boothroyd [57 b].Szczupłość ram niniejszego opracowania zmusza do odesłania zainteresowanego czytelnika do prac oryginalnych licznie obecnie pojawiających się w pismach fachowych [17, 40, 41, 58, 74, 75].

Niektóre z proponowanych metod wykorzystują zdolność ruchu pałeczek Salmonella i ich właściwości fermentowania dulcytolu lub mannitolu dodanego do podłoży selektywnych [1],

Proponowane szybkie metody są, jak już podkreślano, metodami orientacyjnymi. Oparte w większości tylko na serologii, dają zwykle dość znaczny odsetek wyników fałszywie dodatnich. Pozwalają jednak na szybkie zwalnianie do obrotu tych partii, w których nie stwierdzono obecności Salmonella. Natomiast próby wykazujące wynik dodatni mogą być poddane dalszym badaniom z zastosowaniem metody klasycznej.

Masowe rutynowe badanie żywności i pasz w kierunku Salmonella, zwłaszcza w obrocie międzynarodowym, może odegrać dużą rolę w profilaktyce salmoneloz. Tej profilaktyce musi być poświęcana niesłabnąca uwaga, gdyż wiele uprzednio omówionych czynników, jak wzmożona wymiana międzynarodowa, masowy chów zwierząt rzeźnych i drobiu oraz masowy system uboju i przerobu, nieodwołalnie związanych z postępem cywilizacji, urbanizacją i zagęszczeniem ludności, sprzyja szerzeniu się salmoneloz i bezobjawowego nosicielstwa.

Ważnym momentem w zapobieganiu salmonelozom jest stałe podnoszenie higieny chowu i tuczu zwierząt. Należy też zwrócić uwagę na dezynfekcję i unieszkodliwianie ścieków z ferm i tuczami, gdyż ścieki mogą być przyczyną rozprzestrzeniania się salmoneli w środowisku, a w szczególności zakażenia rzek i innych wód powierzchniowych. Transport zwierząt do rzeźni,

Wygląd kolonii Salmonella na poszczególnych podłożach znaleźć można w podręczniku „Mikrobiologia Żywności” [2,1]. Tam też podano szczegółowo tok postępowania przy idemtyiikacji wyizolowanych szczepów.

zwłaszcza przeprowadzany w złych warunkach, sprzyja zarówno wzajemnemu zakażaniu się zwierząt, jak i zaostrzaniu się procesów u zwierząt zakażonych. Od dawna stwierdzono, że mięso zwierząt ubitych w stanie przemęczenia znacznie częściej zawiera Salmonella niż mięso zwierząt wypoczętych i przeglodzonych przed ubojem. Zarówno bowiem przemęczenie, jak i okres trawienia, osłabiają tzw. barierę jelitową i sprzyjają przenikaniu Salmonella z przewodu pokarmowego oraz węzłów chłonnych do krwiobiegu i mięśni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>