BADANIA MORFOLOGICZNE ŚCIANY WYNICOWANEGO PĘCHERZA

Culp (1964) badał morfologicznie ściany wynicowanego pęcherza u 23 chorych w wieku od roku do 52 lat. W żadnym przypadku nie znalazł prawidłowego obrazu. W błonie śluzowej i tkance podśluzowej były zmiany zapalne z wyraźnym obrzękiem. Często występowały owrzodzenia z obecnością ziarniny. Stałą zmianą były znaczne obszary metaplazji nabłonka. W niektórych przypadkach były one tak duże, że granica między skórą właściwą a błoną śluzową pęcherza była trudna do znalezienia. Metaplazję spotykano u bardzo młodych dzieci. W tkance podśluzowej i w błonie mięśniowej występowały twory gruczołowate, podobne do gruczołów błony śluzowej odbytnicy, oraz zmiany torbielowate (cystitis cystica). Tylko u jednego chorego znaleziono zmiany nowotworowe typu gruczolakoraka. U znacznej większości badanych ściana pęcherza była wyraźnie zgrubiała, ze znacznym zwłóknieniem błony mięśniowej. Tkanka włóknista przerastała pęczki mięśni gładkich.

Opisane zmiany ściany pęcherza nasilały się z wiekiem chorych, lecz można je było spotkać już u niemowląt. Culp (1964) zmiany te odnosi do działania zewnętrznych czynników bakteryjnych, mechanicznych i chemicznych na błonę śluzową i mięśniową pęcherza. Rudin i wsp. (1972) u 8 chorych, którym wykonano operacyjne zamknięcie wynicowanego pęcherza, badał morfologicznie wycinki ściany pobrane biopsją przezcewkową. Jednocześnie wykonał badania ścian usuniętych operacyjnie wynicowanych pęcherzy. Błona mięśniowa była przerośnięta tkanką włóknistą, a błona śluzowa miała obszary metaplazji. Nie spostrzegano ustępowania zmian morfologicznych w ścianie pęcherza w miarę upływu czasu od jego operacyjnego zamknięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>